Skip to main content

Vyjadrenia k existencii sietí

belasaNET s.r.o. je vlastníkom verejnej telekomunikačnej siete v Budulove, Moldave nad Bodvou, Turni nad Bodvou a v okolitých obciach.

 Pri projektovaní a realizovaní stavieb v tomto území môže dôjsť ku kontaktu s vedením siete belasaNET a jej pridruženými prostriedkami (zariadeniami, rozvádzačmi, rádiovými spojmi, prípojkami na el. energie, a pod.). V rámci ochrany verejných sietí, stavebník je povinný k povoľovaniu stavby získať vyjadrenia vlastníkov inžinierskych sietí v mieste stavby a predložiť ich stavebnému úradu ku konaniu. Vlastníci sietí majú v konaní postavenie dotknutého orgánu a určujú podmienky k stavbe, a stavebník je povinný tieto podmienky pri uskutočňovaní stavby dodržať. V prípade nerešpektovania podmienok pre ochranu verejnej telekomunikačnej siete sa stavebník vystavuje trestoprávnemu postihu podľa § 286 trestného zákona, a tiež povinnosti nahradiť spôsobenú škodu na vedeniach a službách poskytovateľa.

Pre získanie vyjadrenia belasaNETu k Vašej stavbe je potrebné doručiť belasaNETu "Žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí" (poštou na adresu: belasaNET s.r.o. , kalvínska 18, 04501 Moldava nad Bodvou, e-mailom: vystavba@belasa.net ) spolu s časťami projektovej dokumentácie, z ktorých bude zrejmé miesto stavby (vyznačené v katastrálnej mape) a rozsah stavby. belasaNET v lehote do 15 dní poskytne vyjadrenie k existencii sietí v území spolu s podmienkami pre ochranu vedenia, a prípadne tiež zakreslí priebeh vedenia do projektu stavby alebo poskytne svoj mapový podklad so zakresleným vedením. Toto zakreslenie je informatívne - pre zistenie presnej polohy vedenia je pred stavbou stavebník povinný objednať vytýčenie vedenia a jeho súčastí v mieste stavby. Vyjadrenie môže obsahovať aj podmienky pre vykonanie prekládky alebo úpravy vedenia a prípadne povinnosť stavebníka prizvať belasaNTE ku stavbe pre kontrolu neporušenosti vedenia.

Cenník pre vyjadrenia k sietiam, vytýčenie sietí

(1.12.2021)

⇣ KLIKNUTÍM ZOBRAZÍTE CENNIK ⇣

VYJADRENIE

Vyjadrenie k inžinierskym sietiam do 15 dní (Fyzické osoby) 15€ s DPH
Vyjadrenie k inžinierskym sietiam do 15 dní (Právnické osoby) 30€ s DPH
Vyjadrenie k inžinierskym sietiam do 3 dní (Právnické osoby aj Fyzické osoby) 40€ s DPH
Vyjadrenie k projektovej dokumentácií do 15 dní (Právnické osoby aj Fyzické osoby) 40€ s DPH
  
Mapový podklad podľa rozsahu stavby 10€ s DPH/A4
  
Doporučená zásielka – DOBIERKA
Poskytovanie vyjadrení zabezpečuje spoločnosť ArchiTel s.r.o. 

 

VYTÝČENIE

Vytýčenie inžinierskych sietí do belasaNET do 15 dní 55€ s DPH/hod
Vytýčenie inžinierskych sietí do belasaNET do 3 dní 80€ s DPH/hod
Dopravné náklady 0,55€ / km

 

KONTROLA VEDENIA

Kontrola neporušenosti vedenia a zásypu vedenia 30€ s DPH/hod